Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 16.08.2021 alkaen
1 § 
Yhdistyksen nimi on Koljonvirran Ratsastajat r.y. ja sen 
kotipaikkakunta on Iisalmen kaupunki. 
2 § 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua, 
hevosmiestaitoja,kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja -tietoutta sekä laajentaa ratsastusurheilun harrastajien piiriä. 
3 § 
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kilpailuja ja kursseja, toimeenpanee keskustelu- ja opetustilaisuuksia sekä järjestää yhteisiä hevosurheilutilaisuuksia, joissa voidaan harjoittaa ravitsemustoimintaa. 
4 § 
Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Ratsastajainliitto- Finlands Ryttarförbund ry:een sekä muihin kotimaisiin hevosurheilu- ja jalostusliittoihin. Yhdistys ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen ja liittojen sääntöjä, joiden jäsenenä yhdistys on. 
5 § 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 
hyvämaineinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. Alle 18 vuotiaat ovat juniorijäseniä, joista voidaan yhdistykseen muodostaa junioriosasto hallituksen määräämällä tavalla. Hallitus on yhdistyslaissa mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä. Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä, urheilun eettisiä periaatteita, kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahden kuukauden kuluessa eräpäivästä lukien, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin näitä sääntöjä, seuran tarkoitusta tai toimii vastoin urheilun eettisiä periaatteita. 
6 § 
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kannattavia ja kunniajäseniä. Kunniajäseneksi voi yhdistys kokouksessa tekemällä päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Kunniajäseneltä ei kanneta jäsenmaksua. Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka suorittaa vuotuisena jäsenmaksuna vähintään 10-kertaisen vuosimaksun tai kertakaikkisena jäsenmaksunaan vähintään 50-kertaisen vuosimaksun. Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään syyskokouksessa. Yhdistyksen kokouksissa saa juniorijäsen käyttää puhe, mutta ei äänioikeutta, muilla jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen poistaa jäseneltä äänioikeuden yhdistyksen kokouksessa. 
7 § 
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista puolet eroaa vuosittain, ensi kerran arvan perusteella sekä kaksi vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä (1. ja 2. varajäsen). 
Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. Puheenjohtajaksi sama henkilö voidaan valita enintään viitenä (5) vuonna peräkkäin. Lisäksi yhdistyksen kokouksen päätöksellä voidaan kahdelle juniorijäsenelle myöntää läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa vuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, tai milloin joku hallituksen jäsen sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä ovat saapuvilla. Hallituksen jäsen voi osallistua kokoukseen sähköisesti etäyhteyden 
välityksellä. Äärimmäisessä poikkeustilanteessa hallituksen kokous on lainvoimainen, jos neljä hallituksen jäsentä on paikalla. Äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 
paitsi vaaleissa arpa. Kokouksessa on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri varmentaa. Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään (1/10) kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä 
sitä hallitukselta vaatii kirjallisesti ilmoitetun asian 
käsittelemistä varten. 
8 § 
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan 
varapuheenjohtajan. Sihteerin, rahastonhoitajan, toiminnanjohtajan sekä muut tarpeelliset virkailijat hallitus valitsee joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Lisäksi hallitus voi valita erityisiä tehtäviä hoitamaan toimikuntia. 
9 § 
Hallituksen tehtävänä on 1. ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja edistämiseksi, 2. pitää yhteyttä Suomen Ratsastajainliittoon sekä muihin keskusjärjestöihin, joihin yhdistys kuuluu, 3. edustaa yhdistystä ulospäin, hankkia oikeuksia sekä esiintyä kantajana ja vastaajana, 4. kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä esille tulevat asiat, 5. toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät 
päätökset, 6. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, 7. hyväksyä yhdistyksen jäseneksi pyrkivät ja erottaa jäsen yhdistyksestä, 8. määrätä valiokuntien ja alaistensa toimikuntien jäsenet ja tehtävät, ellei yhdistyksen kokous ole niitä määrännyt, 9. hoitaa jäsenluetteloa ja koota jäsenmaksut, 10. laatia ehdotus 
yhdistyksen vuosikertomukseksi sekä toimintasuunnitelmaksi talousarvioehdotuksineen, 11. hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat. 
10 § 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä. 
11 § 
Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan yhdistyksen syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet. 
12 § 
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava valmiina ja se on jätettävä toiminnantarkastajille vähintään 3 viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen hallintoa ja tilit, kassa, arvopaperit ja muu 
omaisuus sekä jättää hallitukselle yhdistykselle osoitettu tarkastuskertomus hyvissä ajoin ennen kokousta. 
13 § 
Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa: kevätkokoukseen helmi-maaliskuussa ja syyskokoukseen loka- marraskuussa. Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään (1/10) kymmenesosa yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii kirjallisesti ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta yhdistyksen sähköisissä tiedotuskanavissa tai Iisalmen alueella 
ilmestyvässä sanomalehdessä. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle, syyskokoukselle tarkoitetussa asiassa syyskuun 15 päivään mennessä, kevätkokoukselle tarkoitetussa asiassa tammikuun 15 päivään mennessä. 
14 § 
Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat: KEVÄTKOKOUKSESSA 1. 
valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat, 2. todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen, 3. päätetään kokouksessa käsiteltävistä asioista, 4. käsitellään ilmoitusasiat, 5. esitetään vuosikertomus, 6. esitetään tilit ja toiminnantarkastajien antama lausunto, 7. päätetään tili- ja vastuuvapaudesta 8. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta 9. päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen ja yhdistyslain määräykset. 
SYYSKOKOUKSESSA 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat, 2. todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen, 3. käsitellään ilmoitusasiat, 4. päätetään jäsenmaksun suuruudesta, 5. päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioiden suuruudesta, 6. käsitellään toimintaohjelma seuraavaa vuotta varten, 7. käsitellään talousarvioehdotus, 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaa kalenterivuotta varten, 9. Valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi 3-4 jäsentä hallituksen erovuoroisten tilalle, ja kaksi varajäsentä seuraavaa kalenterivuotta varten 10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan, 11. päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista, ottaen huomioon näiden sääntöjen ja yhdistyslain ja määräykset. Uuden hallituksen toiminta alkaa seuraavan vuoden tammikuun 1.päivästä. 
15 § 
Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, joka on 
asianmukaisesti tarkastettava ja säilytettävä arkistossa. 
16 § 
Äänestykset ja vaalit suoritetaan avoimena, mikäli joku ei vaadi suljettua äänestystä tai vaalia. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. 
17 § 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja kummassakin vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta mainittava. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat luovutettava jollekin ratsastusurheilun hyväksi toimivalle oikeuskelpoiselle yhdistykselle viimeisen kokouksen nimeämällä tavalla. 
18 § 
Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.